Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 536807
Số người online: 163

Lược biên những Công thần họ Ngô

03/07/2013

Họ Ngô qua các thời kỳ đều có những công thần yêu nước, có nhiều đóng góp cho đất nước.

LƯỢC BIÊN NHỮNG CÔNG THẦN HỌ NGÔ

LÀM QUAN LÀM TƯỚNG TRẢI CÁC TRIỀU NHÀ HẬU LÊ

 

THỜI LÊ SƠ

 

Triều THÁI TỔ,THÁI TÔN,NHÂN TÔN:

Hưng Quốc công NGÔ KINH

Dụ Vương NGÔ TỪ

Diên Mỹ công NGÔ ĐỨC

Thận Quận công NGÔ KHIÊM

Đô Đốc Thượng tướng NGÔ ĐAM

Chiêu Nghĩa Hầu NGÔ VIỆT

Hoa Quốc công NGÔ ƯNG

Sùng Quốc công NGÔ XUYẾN

Mỹ Quận công NGÔ LỘC

Thịnh Quận công NGÔ THANH

Nghị Quốc công NGÔ TRỪNG

 

 

Các triều

THÁNH TÔN,HIẾN TÔN,TƯƠNG DỰC ĐẾ,CHIÊU TÔN,TRANG TÔN:

Diễn Quận công NGÔ TÔN THỊNH

Thanh Quốc công NGÔ KHẾ

Điện Bàn Hầu NGÔ HỒNG

Nghĩa Quận công NGÔ KÝ

Hán Quốc công NGÔ LAN

Hòa Quốc công NGÔ NẠP

Đức Quận công NGÔ LƯƠNG

Thượng tướng NGÔ HỮU

Hoa Quốc công NGÔ NHẠN

Nghĩa Quận công NGÔ ĐIỆN,Giám sinh

Hùng Quận công NGÔ CHÍNH,Giám sinh

Diễn Nghĩa Vương NGÔ TÔNG,Giám sinh

Thận Quận công NGÔ TẨY,Giám sinh

Nghĩa Tường Hầu NGÔ HOÀN,Giám sinh

Tế Trị Hầu NGÔ TRƯƠNG,Giám sinh

Thắng Quận công NGÔ ĐỐNG

Tao Đàn tướng NGÔ TRẦM,Tiến sĩ

Đốc Dự Bá NGÔ NHÂN,Giám sinh

Tùng Giang Hầu NGÔ HÒA,Giám sinh

Nam Quận công NGÔ CUNG,Tiến triều

Thụy Quận công NGÔ BÍNH,Giám sinh

Dực Quốc công NGÔ BANG,Giám sinh

Đốc Dự Hầu NGÔ PHÁC

Thái bảo NGÔ TUY,Tiến sĩ

Tùng Khê Hầu NGÔ THÁI

An Mỹ Hầu NGÔ CHẨN

Nguyên Trung Tử NGÔ THỰC

Đại Trung Bá NGÔ PHÁT

Phụ Quận công NGÔ BẠT

Trung Quận công NGÔ TỬ CHÍ

Tả Hiệu điểm NGÔ HUY

Đại Hành khiển NGÔ THUẬN

Đại Tư đồ NGÔ PHONG

 

Dưới triều TRANG TÔN,TRUNG TÔN,ANH TÔN,KÍNH TÔN:

Nghĩa Lộc Vương NGÔ TÍN

Hải Nhuận Bá NGÔ NHUẬN

Hoa Dương Hầu NGÔ CHUNG,Giám sinh

Dật Khê Hầu NGÔ DIỆP,Giám sinh

Ninh Quận công NGÔ TÚ,Giám sinh

Tây Nham Hầu NGÔ KHANG

Thanh Quận công NGÔ PHÁC

Cường Quận công NGÔ LẠNG

Vĩnh Trung Hầu NGÔ HOÁN,Tiến sĩ

Vũ Quận công NGÔ BẠT

Diễn Giang Hầu NGÔ TÙNG

Hưng Quận công NGÔ CHI

Đàm Dương Hầu NGÔ TUYÊN

Trung Trinh Đại phu NGÔ NGỤ

Tá Quận công NGÔ LƯU

Vệ Quốc công NGÔ THỤ

Tấn Quốc công NGÔ THỨC,Tiến sĩ

Truyền Mỹ Hầu NGÔ CHANH

Đồng Công Tử NGÔ LÃNG

Thượng tướng NGÔ HÀO

Thượng tướng NGÔ LƯỢNG

Dũng Thắng Hầu NGÔ HIỂN

Nhân Thắng Hầu NGÔ TRUNG,Giám sinh

Thiện Thắng Hầu NGÔ CHẤP,Giám sinh

Chính Thắng Hầu NGÔ LƯƠNG,Giám sinh

Đại Tư đồ NGÔ LÂN,Tiến sĩ

Trung Quốc Hầu NGÔ ĐẠI,Giám sinh

Tấn Quận công NGÔ THƯỢNG,Giám sinh

Thái sư NGÔ THIỆN,Tiến sĩ

Thành Quận công NGÔ CÁCH,Tiến sĩ

Lương Tài Hầu NGÔ CẨM,Giám sinh

Dũng Lâm Hầu NGÔ LỘC

Văn Thành Bá NGÔ KIẾN,Tiến sĩ

Vũ Thành Bá NGÔ VẠN

Thủ Lăng Bá NGÔ NHẤT

Thái úy NGÔ ANH

Thái úy NGÔ ĐỀ

Tham Đốc NGÔ TRỪNG

Đại Học sĩ NGÔ NGHIÊM,Tiến sĩ

Lễ Bộ Thượng thư NGÔ CỬU,Tiến sĩ

Văn Trị Bá NGÔ GIAI

 

Dưới các triều KÍNH TÔN,THẦN TÔN,CHÂN TÔN,HY TÔN,DỤ TÔN:

Tuấn Đức Vương NGÔ TÍN

Thành Lộc Hầu NGÔ CẢO

Đồng Phú Hầu NGÔ PHONG

Mỹ Thắng Hầu NGÔ TRẤN

Đằng Giang Hầu NGÔ TIẾN VINH

Tiến Quận công NGÔ TOÀN

Uy Quốc Hầu NGÔ LIỄU

Tường Quận công NGÔ THIẾT

Gia Quận công NGÔ THẮNG

Phúc Quận công NGÔ HƯNG

Hiệp Trị Hầu NGÔ TẠI

Trọng Đức Bá NGÔ TUY

Hiển Nhân côngNGÔ PHỤ

Thịnh Đức Hầu NGÔ CHIẾU,Giám sinh

Sùng Đạo Bá NGÔ TIÊN,Giám sinh

Sùng Chính Tử NGÔ DUYÊN

Đại Tư đồ NGÔ KHU,Giám sinh

Thiếu úy NGÔ TRÌ

Thái úy NGÔ THỦ

Hoằng Tín Đại phu NGÔ NGHỊ

Thượng thư NGÔ TUẤN,Tiến sĩ,tước Bá

Thiếu sư NGÔ TRIỆT,Tiến sĩ

Đô đốc Thượng tướng NGÔ DŨNG

Thiệu Phương Bá NGÔ CHUYÊN,Giám sinh

Văn Nghiêm Tử NGÔ TRÍ

Đôn Hậu Bá NGÔ VIÊM,Tiến sĩ

Hộ Thị lang NGÔ KHUÊ,Tiến sĩ

Trung Ái Hầu NGÔ PHỤC,Giám sinh

Trung Dũng Bá NGÔ TỰ,Giám sinh

Thuần Tín Hầu NGÔ THÁI,Giám sinh

Tham chính NGÔ CẦU,Tiến sĩ

Thị lang NGÔ DỊ,Tiến sĩ

Tế Trị Hầu NGÔ BỬU,Tiến sĩ

Thành Trị Bá NGÔ TRUYỀN

Thiếu úy NGÔ BÍ

Hiến sứ NGÔ DIỆU,Tiến sĩ

Tham chính NGÔ HOÀN,Giám sinh

Cương Đoạn Bá NGÔ CẤN

Đốc trấn NGÔ CÁO,Giám sinh

Thái úy NGÔ THỌ

Nhân Trạch Bá NGÔ TUY

Lý Trung Bá NGÔ BẬT

Tham chính NGÔ NGHI

 

Dưới các triều DỤ TÔN,THẦN TÔN,Ý TÔN,HIỂN TÔN:

Toản Trị Đại phu NGÔ THỤ,Giám sinh

Tham chính NGÔ PHÚC THỌ,Giám sinh

Hiến sứ NGÔ KHẮC KHOAN,Giám sinh

Cương Dũng Hầu NGÔ LƯỢNG

Thao Vũ Hầu NGÔ VĂN

Phú Vinh Hầu NGÔ ĐỨC,Giám sinh

Đàm Quận công NGÔ THÀNH,Giám sinh

Tham đốc NGÔ ĐIỀU

Thiếu úy NGÔ VỤ

Văn Trung Bá NGÔ KHẢ

Tùng Nghĩa Hầu NGÔ MƯU,Giám sinh

Thượng thư NGÔ CHẤT,Tiến sĩ

Đại Học sĩ NGÔ CHÂN,Tiến sĩ

Ty Huân Bá NGÔ CAO

Ty Lộc Bá NGÔ CHỈ

Gửi bởi webmaster