Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 417488
Số người online: 254

Họ Ngô ở Kế Xuyên - Bình Trung - Thăng Bình - Quảng Nam

03/07/2013

DÒNG PHÓ TƯỚNG THÁI BO TÀO QUN CÔNG NGÔ PHÚC VN

a thuc xã Tro Nha huyn Thch Hà,nay là th trn Nghèn huyn Can Lc tnh Hà Tĩnh

Dòng dõi Tào Quận công Ngô Phúc Vn chia làm 10 chi,T đường đt ti Tro Nha, nay thuộc Th  trn Nghèn huyn Can Lc tnh Hà Tĩnh.

CHI VII  Hào mỹ Hu Ngô Phúc Liêu

 

28 Ngô Phúc Liêu             Hào mỹ Hu,con trai thứ by Tào Qun công Ngô Phúc Vn,

Sinh hai con trai               

-Ngô Văn  Cang,

-Ngô Thuần Cm.

Dòng Ngô Văn  Cang thiên cư vào Qung Nam;

dòng Ngô Thuần Cẩm phụng sự Vua Lê,khi Vua Lê thất thế, con cháu về

ngụ xã Th Quan ,nay thuc phường Th Quan qun Đng Đa thành phố  Hà Nội.

Họ Ngô Kế Xuyên

Xã Bình Trung,huyện Thăng Bình,tnh Qung Nam

29  Ngô Văn  Cang          sinh Ngô Văn  Kiệt,Ngô Văn  Giám

30  Ngô Văn  Kiệt             bà Xa Th  Kỳ sinh Ngô Hu Trí

30 Ngô Văn  Giám            bà Nguyễn Th  Tây sinh Tòng Chu,Văn Thch,

Văn Khương (tht truyn) và bn con gái

31 Ngô Hữu Trí                 sinh Văn Tôn,Văn Tạo (tht truyn)

31 Ngô Tòng Chu              sinh Phú Hán,Công Định (tht truyn),Văn Bo,Văn Tn.và

bảy gái

31 Ngô Văn  Thạch           sinh Văn Côn

32 Ngô Văn  Tôn               sinh Văn Cụ (tht truyn),Văn Biu,Văn Nay

32Ngô Phú Hán                 sinh Phú Nhuận

32 Ngô Văn  Bảo              sinh Văn Sc

32 Ngô Văn  Tấn               sinh Văn Chúc,Văn Quyn,Văn Lc,Văn Thut và sáu gái

32 Ngô Văn  Côn              sinh Văn Đô,Văn Lãm,Văn Tri (vô tự)

33 Ngô Văn  Biểu              sinh Văn Sỹ,Văn Vĩnh và bn gái

33 Ngô Văn  Nay              sinh Công Đệ,Công Khanh

33Ngô Phú Nhuận             sinh Công Tun

33 Ngô Văn  Sức               sinh Văn Quang,Văn Trinh và năm gái

33 Ngô Văn  Chúc            sinh Văn Chủng (tht truyn),Văn Chim,Văn Lũ,Văn Thêm,

Văn Sửu,Văn Hòang và năm gái

33 Ngô Văn  Quyền          Vinh,sinh Văn T,Ngô Hu,Công Knh

33 Ngô Văn  Lãm              sinh Văn Điều

34 Ngô Văn  Sỹ                 sinh Văn Đc,Văn Đính (vô t)

34 Ngô Văn  Vĩnh             sinh Công Phú,Công Xây và năm gái

34 Ngô Công Đệ               sinh Ngô Đit

34 Ngô Văn  Quang          sinh Văn Khánh (tt),Ngô Dư ( Tây m Thăng Bình),Văn Nã,

Văn Ngự,Văn Thng,Th  ch

34 Ngô Văn  Trinh            sinh Ngô Xứ,Ngô Nam,Văn Đò,Ngô Triu,Ngô Nguy,Th  Én,

Thị  Nhn

34 Ngô Văn  Tề                 sinh Ngô Thông,Văn Trinh,Văn Tường ,Văn u(ba người tt),

Thị  Hin,Th  Hu,Th  Tri

34 Ngô Hầu                        sinh Ngô Bá,Ngô Trực

34 Ngô Kỉnh                      sinh Ngô Vĩnh,Ngô Hoan,Ngô Tm

34 Ngô Văn  Điều             sinh Ngô Đ.

 

      Đời th 35

35 Ngô Văn  Độc              sinh Văn Yêm,Văn Ái,Văn Ân di v thôn Tây m xã Bình an

huyện Thăng Bình.Nay con cháu ở Tân m Bình đào trên trăm

hộ,trên ngàn nhân khu.

Ngô Công Phú              sinh Công Hoan,Công Hiến,Công Khun,Th  Tín,Th  Đt,Th  Đô,

Thị  Gương

Ngô Công Xây             sinh Công Thích

Ngô Điệt                       sinh Ngô Bn

Ngô Dư                        sinh Ngô Tnh,Phú Trch

Ngô Xứ                        sinh Văn Mô,Công L,Công Hán,Công Nghi,Văn Cng,Văn Cu,

và bốn gái

Ngô Triệu                     sinh Ngô Siêu,Công Xuyên,Công Nam,Công Lanh,Văn Tý,

Công Thành,Ngô Thức

Ngô Thông                   sinh Công Duy,Công Trị,Th  Ci

Ngô Trực                      sinh Công Mưu,Ngô Bài (vt),Công Thng,Ngô Khiêm

Ngô Vĩnh                      sinh Công Lộng,Công S,Ngô Lâu,Ngô Tôn

Ngô Công Hoan           sinh Công Thứ (vào Đnh tường),Công Tường (tt),Th  Dung,Th  Long

Ngô Văn  Đỏ                sinh Văn Hiếu vào Gia Đnh

Đời th 36

 

36 Ngô Văn  Yêm                                                        sinh Văn Luận (tt),Văn Tài (vt)

Ngô Văn  Ái                 sinh Văn Vân (tt),Văn Lương,Văn Hiu (vào Sa hùynh

Quảng Ngãi)

Ngô Công Hiến             sinh Công Khoan,Công Bu,Công Tô,Th  Vân,Th  Thc,Th  Bt,

Thị  Tám

Ngô Công Khuẩn           sinh Công Nghi ,Th  Bo,Th  Li,Th  Ngôn

Ngô Công Thích             sinh Công Kỳ,Công Cánh,Công NgànThị  Khanh,Th  Phừớc

Ngô Phú Trạch                sinh Công Thanh,Công Đàm,Công Tim,Công Ngân,Th  Chưởng,

Công Bá,Công Kỳ

Ngô Văn  Mô                 Đi Gia Định,sinh Công Lun,Công Ngũ,Công Tài,Thị  Cát,

Thị  Tuyn

Ngô Công Lẽ                  sinh Công Th,Công T,Công Triu,Công Thành,Văn Lũ(php),

Công Cẩn(php)

Ngô Công Hán               sinh Công Kế,Công Lc,Công Lương,Công Mông

Ngô Công Nghi              sinh Công Nhân,Công Khánh

Ngô Văn  Củng              sinh Công D,Công Hun,Công Hùng,Th  Tr,Th  Dit,Th  Cho,

Thị  Đng

Ngô Văn  Cừu                sinh Công Ban,Công Lân,Công Lý,Công Phiêu

Ngô Công Xuyên           Di về phường Thanh hip tng Thanh Châu huyn Đin bàn,

sinh Vản  Thi,Văn Lũ,Văn Bng,Văn Hóan,Văn Đinh,Văn

Thế,Văn Thy và hai gái

Ngô Công Nam              biệt quán

Ngô Công Lanh              sinh Công Canh,Công Thái,Công Ngọt,Văn Giao,Th  Trà,

Thị  Chia,Th  Điu,Th  Cam

Ngô Văn  Tý                   sinh Công An,Công Thuận

Ngô Công Thành            sinh Công Phúc,Công Tôn,Công Chủng,Th  Thanh,Công Lai,

Công Linh,Công Thông

Ngô Công Duy               sinh Văn Tạo,Văn Hu,Văn Kế( Tam kỳ)

Ngô Công Trị                 sinh Công Tn,Công Nguyên c hai vô t,Th  Niêm,Thị  Kha

Ngô Công Mưu              sinh Công Kiu,Công Cai đu vô t

Ngô Công Thống            sinh Công Bo,Th  Linh

Ngô Công Lộng             sinh Công Ban,Công Lch,Công Bo,Công Phước,Công Giá,

Thị  Ưng

Ngô Công Sở                 sinh Công Lôi,Th  Cơ,Th  T

Ngô Công Thứ               sinh Công Phú,Công Đương,Công Bng

Ngô Văn  Hiếu               sinh Đc Ý và by người khác vô t.

       Đời th 37

 

37 Ngô Văn  Lương          sinh Th  Căn,Th  Sáng,Th  Cn,Công Tường,Công Lân

Ngô Công Khoan         sinh Công Thiết,Công Yên đu vô t,Công Gia,Công Ngh,

Công Tri,Thị  Cht,Th  Linh,Th  Diên,Th  Khôi,Th  Khát,Th  Sáng

Ngô Công Bửu             sinh Công Tế,Công Cht,Công Phu,Công Đit,Th  ưng,Th  Đoi,

Thị  Lý,Th  Biu,Th  Cá

Ngô Công Tô                 sinh Công Hóa

Ngô Công Nghi             sinh Văn Phong,Thị  Lý,Th  Su,Th  Nm

Ngô Công Kỳ                sinh Công Trinh,Công Trường,Công Duy,Công Chp,Th  An,

Thị  Bng,thi Đng

Ngô Công Cánh            sinh Thị  N,Th  Bông

Ngô Công Ngàn            sinh Công Chiêm

Ngô Công Khánh          sinh Công Hà

Ngô Công Thanh           sinh Công Nhai,Công Đàn,Công Ba (biệt tích),Công Tiêu,

Công Phong,Công Phổ,Th  Hi

Ngô Công Đàm             sinh Công Giăng,Công Cân,Công Hạo,Công Thích,Th  San,Th  N,

Thị  Dn

Ngô Công Tiềm             sinh Công Kiên,Công Đàm,Công Tm,Công Ái,Công S,

Công Thêm,Thị  Dim,Th  Như,Th  Hóa

Ngô Công Tạ                 sinh Văn Hiu,Văn Thy,Văn Thiêm (vt),Văn Vân,Văn Thược,

Văn Tắc,Th  Hà,Th  Nh,Th  Ty

Ngô Công Triều             sinh Công Tt,Công Lương,Công Như,Công Tòan,Công Tun,

Công Lân,Công Vẽ(vt),Th  Quân,Th  V,Th  Dương,Th  Cht,

Thị  Thiết,Th  Gi,Th  Mt

Ngô Công Thành           sinh Công Hàm,Công Quốc,Công Bái,Công Vi,Công Chính,Thị  Ý,

Thị  Sáu,Th  Tám,Th  t,Th  Ngoan,Th  Tình

Ngô Công Kế                sinh Công Tn,Công Thân,Công T,Công Rn,Công Liu,

Công Lại ,Th  Yên,Th  Cư,Th  Din

Ngô Công Lực              sinh Công Ba,Công Yên,Công Mc,Văn Giàu,Công Bỉnh(vt),

Ngô Công Lương           Hương ch Bình quý Thăng Bình

Ngô Công Mông            sinh Công Giao,Công Ổn,Công Đáp,Công Triu,Công Chiến,

Thị  Bn,Th  Phong

Ngô Công Nhân             sinh Công Nhứt,Công Bi

Ngô Công Khánh           sinh Công Trực

Ngô Công Dụ                 sinh Công Thut,Công Giáng,Công Vân,Th  T,Th  Kuyến,Th  Đi,

Thị  Bài,Th  Ch

Ngô Công Ban               sinh Công Đinh,Công Khóan,Công Quý,Thị  Phương,Th  Tín

Ngô Công Lân                sinh Văn Đắt (vt)

Ngô Công Canh             sinh Công Khuông,Công Thứ,Công Cư,Công Quy,Công Trí,

Thị  Trâm

Ngô Công Thái               sinh Công Chạy

Ngô Công Ngọt              sinh Công Mía,Công Cúc,Công Thin,Công Ngươn,Th  Liêm,

Thị  Ngch,Th  Sáu

Ngô Công An                 sinh Công Cờ,Công Ph,Công Đt,Công La

Ngô Công Thuận            sinh Công Hòa,Công Cc

Ngô Công Phúc              sinh Công Thọ,Công Phân,Công Lit,Th  Nghèo,Th  Nc,

Công Kiết

Ngô Công Tôn                sinh Công Quách,Công Khảm,Th  Trương,Th  Đi,Th  Thêm

Ngô Văn  Hữu                sinh Văn Mu,Văn Mt

Ngô Tấn Nguyên            sinh Công Đt,Công Hán,Công Trì,Công V,Th  Thnh,Th  Huy,

Thị  Ha

Ngô Công Bảo               sinh Công Đu (vt),Th  Đó,Th  Cc

Ngô Công Ban               sinh Công Tư,Công Dõi,Th  Trung,Th  Li,Th  Ta

Ngô Công Bảo               sinh Công Tn,Công Tán,Th  S,Th  Giang,Th  Lác,Th  My

Ngô Công Giá                sinh Công Đăng (vt),Thị  Thám,Th  ,Th  Đ,Th  Đt

Ngô Công Phước           sinh Công Đạo,Công Thành

Ngô Công Lội                sinh Công Béo,Công Chp đu vô t,Th  Quý

Ngô Công Bằng             sinh Th  Uy

Ngô Đắc Ý                     sinh Đc Chí,Đc Trng,Đc Trung,Th  Tiết,Đc Lc Vơn,

Đắc Ban.

      Đời th 38

 

38 Ngô Công Tường         sinh Công Trinh,Công Kiêu,Công Quỳnh(vt),Th  Cúc,Th  Kinh,

Thị  Quang,Th  Tho

Ngô Công Lân               sinh Công Hàng,Công Đặc,Th  Lãng,Th  Tế.Th  X,Th  Hiếu,Th  Hi

Ngô Công Gia               sinh Công Hòanh,Văn Mịch,Văn Đốc,Th  Ch,Th  Tài,Th  Th,

Thị  Thôn,Th  Gia

Ngô Công Tế                 sinh Công Lc,Th  Khim,Th  Lch

Ngô Công Chất             sinh Công Mt,Công Tri,Công Hòanh,Công Liêm,Th  Hp,

Thị  Đát,Th  Diu

Ngô Công Hóa              sinh Công Vuột,Công Ci,Công Lun,Th  Lương,Th  Vi,Th  Mùi,

Thị  Thanh,Th  Hường,Th  Chiêm,Th  Điu,Th  Khánh,Th  Hi

Ngô Công Chiêm          sinh Công Diễn,Th  Bn

Ngô Công Hà                sinh Công Được,Công Hi,Công Phụng,Công Vi,Công Phái

Ngô Công Nhai             sinh Công Kỷ,Công Th,Công Phò,Công Đi,Th  Cn,Th  Trường,

Thị  Ngt

Ngô Công Phong            sinh Công Tân,Công Tế,Công Canh,Công Dinh,Công Dn,

Thị  Thp

Ngô Công Phổ                sinh Công Chánh,Công Đường,Th  Héo,Th  Tu,Th  Quánh

Ngô Công Giăng            sinh Công Đáo,Công Thuộc,Th  Thành,Th  Nguy,Th  B,Th  Kiết,

Thị  Lai,Th  Thiu

Ngô Công Cân               sinh Công Chương,công Cn,Công Lc,Th  Đăng,Th  Gia,

Thị  Khánh

Ngô Công Hạo               sinh Công Vạn,Công Cai,Công Bin,Th  Tròn

Ngô Công Đàm              sinh Công Quế,Công Sóc,Công Đi,Công Ca,Công Bường(vt),

Thị  Hu,Th  Chiêu,Th  Nhiu

Ngô Công Tầm               sinh Công Thơ,Công Hnh,Th  Thi

Ngô Công Ái                  sinh Công Thành,Vĩnh Dự,Th  Hoa,Th  Thúc,Th  Tt,Th  Sùng

Ngô Công Thêm             sinh Văn Cử,Th  Diu,Th  Đc,Th  Thim,Th  Đo,Th  Bo

Ngô Văn  Thụy               sinh Công Hnh,Công Tnh,Th  Kỳ,Th  Khán,Th  Âm

Ngô Công Tắc                sinh Công S,Công Tính,Công Kỳ,Công Tp,Công Miêu

Ngô Công Tất                 sinh Công Thng,Công Duy,Công Nh,Th  Đáng,Th  Cm

Ngô Công Lương           sinh Công Lân,Công Đôi,Th  Thành

Ngô Công Như               sinh Th  Tuấn,Th  Cn

Ngô Công Tòan              sinh Công Xuân,Công Liệu,Công Thu Công C

Ngô Công Hàm              sinhCông Hương,Công Lãm,Công Thân,Th  Tin,Th  Th,Th  Quế,

Thị  Phương,Th  Tích

Ngô Công Quốc             sinh Công Bôi,Công Tương,Công Bình,Công Chiêm,Công Chín

Ngô Công Vị                  sinh Công Phó

Ngô Công Tấn                sinh Văn Giáo,Công Trc,Công Yến,Công Giá,Công Cơ,Th  Đăng

Ngô Công Thân              sinh Công Bạ,Công Thành,Công NGT,Công Thùy,Th  Loan,Th  Kỳ

Ngô Công Tự                 sinh Công Hiếu,Công Thâm,công Ân,Công cn,Th  Lâm,Th  Hiếu

Ngô Công Rắn               sinh Công Ca,Th  Chn,Th  Mau

Ngô Công Liệu               sinh Công Đt

Ngô Công Lại                 sinh Công Huy,Công Câu

Ngô Công Ba                 sinh Công Tiềm,Công Chuyên

Ngô Công Yên               sinh Công Quyên,Công Nhặt,Công L,Công Thôi

Ngô Công Giao              sinh Công Nhưng,Công Qung,Công Nho,Công Thu ,

Công Đăng,Công Trường

Ngô Công Nhứt             sinh Công Ngh

Ngô Văn  Trực               sinh Công Thành,Văn Huyên

Ngô Công Thuật             sinh Công Dch,Công Tường,Công Đá,Công Hương,Th  Tnh,

Thị  Tnh,Th  Chúc

Ngô Công Giáng            sinh Công Trập,Công Đc,Công Cu,Công Quyn,Công Th,

Thị  Nhan,Th  Qu,Th  Theo,Th  Chiến,Th  Truyn,Th  Lm,Th  Cơm

Ngô Công Vân               sinh Thị  Chánh

Ngô Công Định              sinh Công Bình,Th  Sáng,Th  Sc

Ngô Công Quý               sinh Công Giới,Công Tài, Th  Bát

Ngô Công Khuông         sinh Công Tự,Công Dunh,Công Kh,Văn Liêu (vt),

Văn Đình (vt),Thị  Đà,Th  Diu,Th  Ngươn

Ngô Công Thứ               sinh Công Lý,Công Quỳnh,Th  Thao

Ngô Công Mía                sinh Công Diệt (vt),Văn Vĩnh,Công Biu,Công Đc,Th  Ngao,Th  Thi

Ngô Công Cúc               sinh Văn Hùynh,Văn Lợi (vt),Th  Lam,Th  Đi,Th  Ngàn,Th  Biu,

Thị  Phm,Th  Miêu

Ngô Công Thiện             sinh Văn Lm,Văn Nht,Văn Con,Văn Trinh,Hu Thân,Th  Th ,

Thị  Lung,Th  S,Th  Dt

Ngô Công Cờ                 sinh Công Cầu,Th  Quyên

Ngô Công Phổ                sinh Th  Chiến

Ngô Công Đạt                sinh Văn Tht

Ngô Công La                  sinh Công Lội,Công Ch,Công Cai,Công Bn,Công Đàm,

Công Đạt,Công n,Công Nht,Th  Tiết

Ngô Công Cực                sinh Công Gần,Công Ca,Công Lm,Công Ct

Ngô Công Hòa               sinh Công Lượng

Ngô Công Thọ                sinh Công Khôi,Công Giáo

Ngô Công Phân              sinh Công Lợi,Th  Tho

Ngô Công Liệt               sinh Công Lm,Công Nh,Công Tr,Công Kỳ,Công Min,Th  Hòa

Ngô Công Quách           sinh Công Cốt,Công Cò,Công Kỳ,Công Dn,Th  T

Ngô Công Khảm            sinh Công Niên,Công Giai

Ngô Văn  Đạt                 sinh Vĩnh Vin,Chánh Đo,Th  Bế

Ngô Công Hán               sinh Văn Sung,Thị  Sc,Th  Võ,Th  Vn,Th  Viên,Th  Đ

Ngô Công Trì                sinh Công Luận,Công Héo,Th  Li,Th  Thun,Th  Lun

Ngô Công Tấn                sinh Công Tài,Công Cht

Ngô Đắc Chí                  sinh Đc Tâm,Đc Thai,Đc Hưng,Đc Chánh,Đc Nào,Th  Lòng,

Thị  Đng,Th  Chua

Ngô Đắc Trung               sinh Đc Trc,Đc Liu,Đc Đnh,Th  Bé,Th  Phm,Th  Đt

     Đời th 39

 

39 Ngô Công Trinh            sinh Công Tiến,Công Phng,Công Lc,Hưng Nhượng,

Văn Mẹo,Th  Tiên,Th  Loan,Th  Tho

Ngô Công Kiêu              sinh Văn Khước,Văn Bin,tn Bn,Th  Nghe,Th  T

Ngô Công Hàng            sinh Văn Lai,Văn Kiêm,Công Thuộc,Th  S,Th  Dóan,Th  Th

Ngô Công Đặc              sinh Công Hý,Công Chiêm,Th  Ngó,Th  Du,Th  Hè,Th  Lai,Th  Thế

Ngô Công Hoằng          sinh Quý Thm,Văn Khuê,Quý Tun,thi Hành,Th  Nghiêm

Thị  Hiu

Ngô Công Lộc               sinh Công Khế,Công Miên,Công Kèo,Công Ct,Công Rt,

Công Chiểu,Th  Đi,Th  Đường,Th  An,Th  Phn,Th  L,

Thị  Hòai,Th  Sa

Ngô Công Mật              sinh Công Bẻo,Công Co,Th  T,Th  Chi,Th  Ging,Th  Xin,Th  Du

Ngô Công Trại               sinh Quý Liêu,Quý Th,Quý Vn,Quý Mèo,Th  Ct,Th  Tùng,

Thị  Mít

Ngô Công Diễn             sinh Công T

Ngô Công Được            sinh Công Chít

Ngô Công Kỷ                sinh Văn Liêm

Ngô Công Phò                sinh Văn Học

Ngô Công Đợi               sinh Công Ca,Công Chung,Công Ra,Th  Mai,Th  Nhàn

Ngô Duy Quang            sinh Văn Phương,Văn Tr,Văn Bình,Văn Liên,Văn Phó,Văn Cơ,

Văn Pháp

Ngô Công Tân                sinh Công Chiểu,Công Truyn,Công Ban,Công Giáp,Th  Phiên,

Thị  t

Ngô Công Tế                  sinh Công Ta,Công Mèo,Công Tut,Công Hi,Th  Linh,

Thị  Diên,Th  Dc,Th  Út

Ngô Công Dinh              sinh Công Cổn,Công Chánh,Công Cừu,Th  Trc,Th  Hùynh,Th  Y,

Thị  L

Ngô Công Dần               sinh Công Dn,Công Nơm,Công Trĩ,Công Kích,Công Thái,

Thị  Mãnh,Th  Kỳ,Th  T

Ngô Công Chánh           sinh Văn Quý

Ngô Công Chương         sinh Văn Ng,Văn Cai,Văn Gii

Ngô Công Cẩn               sinh Văn Thân,Văn Trung,Văn Lai,Văn Vỉnh

Ngô Công Lộc                 sinh Duy T,Văn Huy,Văn Ch,Th  Thiết,Th  Du,Th  Chày,Th  Quý

Ngô Công Vạn               sinh Văn Thiên,Văn Niên,Công Hu

Ngô Công Biên              sinh Văn Từ,Văn Ngôi,Văn Tố

Ngô Công Cai                sinh Văn Tịnh

Ngô Công Quế               sinh Duy Dương,Văn Chơn,Văn Kiu

Ngô Công Sóc                sinh Công Sùng(vt),Văn Sầm

Ngô Công Đồi                sinh Công Bc

Ngô Công Ca                 sinh Văn Quyến,Thiên Kế,Văn Giác,Văn Út

Ngô Công Thơ               sinh Văn Vinh

Ngô Công Thành            sinh Văn Lân,Văn Hóng,Văn Liễu,Văn Nhân,Văn Ph,

Văn Tấn,Văn Ct,Th  Ngh

Ngô Vĩnh Dự                 sinh Văn Kiêu,Văn Bỉnh,Văn Hin,Văn Chít

Ngô Văn  Cử                  sinh Văn Nguyên,Văn Thc

Ngô Công Hạnh             sinh Văn Lai,Văn Thc,Văn Hi

Ngô Công Tịnh               sinh Công Knh,Công Đc,Công Ái,Công T,Công Bế

Ngô Công Tính               sinh Công Hoặc,Công Hoan

Ngô Công Kỳ                 sinh Công Chiêu

Ngô Công Tập                sinh Công Phương,Công Diu

Ngô Công Miêu               sinh Văn Đinh,Văn Hiệp

Ngô Công Thắng            sinh Công Sương,Công Lãnh,Th  Bé

Ngô Công Duy               sinh Công Vinh,Công Hề,Công Uynh,Công Li

Công Định,Th  Màng,Th  Giai

Ngô Công Xuân             sinh Công Có,Công Của,Công Đ,Công Đc,Th  Ngi,Th  Hay

Ngô Công Hương          sinh Th  Diên,Th  Trường

Ngô Công Thân              sinh Công Đấu,Công Mùi,Công Chược

Ngô Công Bôi                sinh Công Thiêng,Công Huân,Công Út,Công Thiện,Công Phú,

Công Lý,Công Thu

Ngô Công Phó                sinh Thị  Mưu,Th  Nhi

Ngô Công Giáo              sinh Công Thạnh

Ngô Công Sính               sinh Thị  Trí

Ngô Công Thâm             sinh Công Chữ,Công Nghĩa

Ngô Công Ân                 sinh Công Hằng,Công Săn,Công Hu,Công Lý,Công Cht,

Văn Vững,Văn Chc,Văn Sc,Th  Tín,Th  Diên

Ngô Công Của               sinh Công Nhiu

Ngô Công Hy                 sinh Văn Trinh,Công Chôn,Văn Lý(vt),Văn Đuốc

Ngô Công Câu               sinh Công Câu (vt),Văn Bình,Văn Thành

Ngô Công Quyên           sinh Thúc Tuân,Quý Lâm

Ngô Công Nhặt              sinh Văn Trang,Công Hiu,Th  Bích

Ngô Công Lệ                  sinh Công Đôi,Công Đòi,Công Thái,Công Giới(vt),Công Gia,

Công Hòa,Công Kiệt,Công Thân,Th  L,Th  Bến

Ngô Công Thôi               sinh Văn Đá

Ngô Công Nhưng           sinh Công Dưỡng

Ngô Công Quảng           sinh Công Vượng,Công Lm,Công Môn,Công Sáp,Công Sọan,

Thị  Ci

Ngô Công Nho                sinh Thị  Xướng,Th  Mu

Ngô Công Thu                 sinh Công Hiến,Công Thch,Công Ngoan

Ngô Công Trường           sinh Công Nghim,Công Rui,Công Ra

Ngô Công Nghệ              sinh Ngô Hán,Ngô S

Ngô Công Hương           sinh Công Phú,Công Chiếu,Công T,Công Bo,Công Tt,

Thị  Thơ,Th  Hng,Th  Đá,Th  Qu,Th  Sa

Ngô Công Trập                sinh Công Dung,Công Kiêm,Công Ph,Th  Vinh,Th  Thân,Th  An,

Thị  Thái,Th  Ch

Ngô Công Đặc                sinh Công Vân

Ngô Công Cư                  sinh Văn Long,Th  Vn

Ngô Công Bình               sinh Thị  Rung,Th  Thut,Th  Ni

Ngô Văn  Giới                 sinh Công Đó

Ngô Công Tự                  sinh Công Trng,Công Đat,Công SứcCông Đáo,Th  Câu,Th  Kéo

Ngô Công Dung              sinh Công Tùng,Công Thu,Công Chất,Văn Đng

Ngô Công Khố                sinh Công Xuyến,Văn T

Ngô Công Lý                  sinh Công Quảng,Công Tân,Công Trc,Th  Sung,Th  Ngân

Ngô Công Quỳnh            sinh Văn Trước,Văn Giai,Văn Vn,Th  Duy,Th  C,Th  Thi,

Thị  Tháo

Ngô Công Vĩnh                sinh Văn Bổ,Văn T,Văn Tráng,rh Đ

Ngô Công Đốc                 sinh Văn Trch

Ngô Công Hùynh              sinh Văn Chất,Văn Hu

Ngô Văn  Con                  sinh Công Viên,Công Luận,Văn Vũ,Văn Dit,Văn Đó,

Văn Nhơn(vt),Th  Trc,Th  Ngao

Ngô Hữu Thân                 sinh Văn Hòai(vt),Văn Sng,Th  La,Th  T,Th  H,Th  Cay,

Thị  Nghi

Ngô Công Cầu                 sinh Văn Ngc,Văn Kha

Ngô Văn  Thất                  sinh Văn Tinh,Văn Chiết đu vô t

Ngô Công Lội                  sinh Văn Cày (vt)

Ngô Công Bền                 sinh Văn n,Văn Bình,ba trai vô t (Văn Trương,Văn Đó,Văn Sa)

Ngô Công Đàm                sinh Văn Muối,Văn Út,Văn Nghệ,Văn kỳ đu vô t,Văn Th

Ngô Công Nhạt                sinh Văn Xung,Văn T

Ngô Công Ấn                   sinh Văn Lư,Văn Có

Ngô Công Của                 sinh Văn Lc

Ngô Công Lẫm                 sinh Văn Ban,Văn Ny,Th  Ha

Ngô Công Cột                  sinh Văn Kiều

Ngô Công Lượng             sinh Văn Đúc,Công Đăng

Ngô Công Khôi                sinh Công Nầy,Công Nò,Công Đin

Ngô Công Lợi                  sinh Công Đc

Ngô Công Nhĩ                  sinh Văn Đực,Văn Đông Th  Đính,Th  Chút,Th  Ti

Ngô Công Trỗ                  sinh Công Đin,Văn Con,Th  Lu,Th  Đào

Ngô Công Miễn                sinh Công Din

Ngô Công Cốt                  sinh Văn n,Văn Bình

Ngô Công Cò                   sinh Văn Liên,Văn Lộc,Th  Vinh,Th  Mày

Ngô Công Niên                sinh Văn Tùng,Văn Bàn,Văn Khương,Văn Sa,Văn Đnh,

Văn Tiếu,Văn Lúc

Ngô Công Giai                 sinh Văn Bẽo,Văn Quý,Th  Diu,Th  Giai

Ngô Vĩnh Viễn                 sinh Văn D,Văn sài,thi Ngư,Th  V,Th  Tho,Th  Lun,Th  Tài

Ngô chính Đạo                 sinh Văn Tp,Văn Nghiêm,Văn Quỳ,Văn Phng,Th  Điu,Th  Trc,

Thị  Cư,Th  T.

Ngô Văn  Sung                 sinh Văn Cội,Văn Cò,Văn Ngc,Văn Nghiên,Văn Đuôi,Th  Cc,

Thị  Chiếc,Th  Diu

Ngô Công Luận                sinh Văn Khiêm,Văn Bích,Văn Huy,Thị  Thi

Ngô Công Héo                  sinh Văn Chức,Văn Kiu

Ngô Công Tài                   sinh Thị  Mt

Ngô Đắc Tâm                   sinh Đc Tính,Đc Bình, Th  Bèn,và by người con trai khác vô t

Ngô Đắc Thai                 sinh Đc Bình,Th  Kênh

Ngô Đắc Hưng                 sinh Đc Công,Đc Nghc Ngc Đu,Th  Ci

Ngô Đắc Chánh                sinh Đc Vng,Đc Thc,Th  Nga,Th  An

Ngô Đắc Nào                   sinh Đc Lc vô t

Ngô Đắc Liệu                   sinh Đc Đông,Đc Kèo (c hai vô t),Đc Khâm,Đc Ó,Th  Trà,

Thị  Tàu

Ngô Đắc Đnh                  sinh Đc Khoa,Đc Chung,Đc Chút.

     Đời th 40

 

40  Ngô Công Tiến            sinh Văn Giác,Văn Hnh,Văn Chút,Th  Điu,Th  T,Thị  Kính,

và bảy trai vô t: (Văn Tht,Văn Hiếu,Văn Được,Văn Chít,Văn Đĩnh,

Văn Hy,Văn Ngỗng)

Ngô Hưng Nhượng      sinh Văn Thi,Văn Thành,Văn Vnh,ba trai vô t ( Văn Dc,Văn Tú,

Văn Thức),Th  Kinh,Th  Thn,Th  Hi,Th  Tóan.

Ngô  Văn Lai                 sinh Văn Túy (vô tự),Văn Dĩ,Văn Đc ,Văn Nho,Văn Dinh,Văn Hoc,

Văn Huyến,Văn Mo (vt),Văn Thn,Văn Thun (vt),Th  Liu,Th  Hòe,

Thị  Nht,Th  Hiếu,Th  Đ.

Ngô Văn  Kiêm             sinh Văn Liên,Văn Duột,Văn Thc,Văn Trúng,Văn Đào,Văn Quý,

Văn Tuấn,Văn Tọai,Văn Súy (c chín người đu vô t),

Văn Sừng,Văn Hòa,Văn Giá.

Ngô Công Thuộc           sinh Văn Cu (vt),Văn Cưỡng,Th  Lang,Th  Đt,Th  ChúT.

Ngô Công Hý                sinh Văn Sương,Văn Mo.

Ngô Quý Thẩm              sinh Văn Tin,Văn Diêu,Văn Tân,Văn Tọai,Văn Truy,Văn Tn,

Văn Thích,Văn Nhã,Văn Đạt,Th  Đích,Th  Xuyến.

Ngô Quý Tuấn               sinh Văn Diêm,Văn Sính,Văn Quá,Văn Trì,Văn Phùng,Văn Ng,

Văn Sửu,Văn Liên,Th  Sáu,Th  Thc.Th  Mai,Th  Đàn,Th  Đm.

Ngô Công Khế              sinh Văn Bính,Th  Đinh,Th  T.

Ngô Công Miên             sinh Văn Tý,Thị  Lon,Th  Tài,Th  Ngh,Th  Nghip,Th  Thân.

Ngô Công Rất               sinh Văn ChuT.

Ngô Công Chiểu           sinh Văn Liu.

Ngô Quý Liêu               sinh Văn Nơm,Văn Sơ,Văn Bơ,Th  N.

Ngô Quý Thể                 sinh Văn Giõ (vt),Th  Hơn.

Ngô Công Chít              sinh Công Nhan,Công Tấn,Công Kit,Công Viết (vt),Th  Nguyt,

Thị  Năm,Th  Trưng,Th  Huân,Th  Ch,Th  Long,Th  Trà,Th  Huy,Th  Chi.

Ngô Công Của             sinh Công Lm,Công Lúa,Công Hip,Công Hi (vt),Công Hương,

Thị  Sum,Th  Ưng.

Ngô Công Chung         sinh Văn Khêu,Văn Đuốc,Văn Khá,Văn No,Văn Được,

Văn Thắng,Văn Thit,Văn Mn,Văn Mua,Th  ĐT.

Ngô Công Ra               sinh Văn Chức,Văn Hướng,Th  Xúc.

Ngô Công Chiểu          sinh Công Bông,Th  Thun,Th  Ba.

Ngô Công Truyền           sinh Công Dung,Th  Vu,Th  Bn,Th  Niên.

Ngô Công Ban             sinh Công Hậu,Công Đích,Th  Lan,Th  Đôi.

Ngô Công Tọa               sinh Công Cư,Th  Tai,Th  Dit,Th  Kiến.

Ngô Công Tuất              sinh Công Thi,Công Dư,Công Đ,Th  Cho,Th  Dng,Th  Vây,Th  Nm.

Ngô Công Hợi               sinh Công Cay,Công Sành,Công Chích,Công Can,Thị  Khuy,Th  Thôn,

Thị  ChúT.

Ngô Công Cổn             sinh Công Giáo,Công Nhượng,Công Lý,Th  Tường,Th  Lành,Th  Đ.

Ngô Công Cừu             sinh Văn Nhã,Th  Hiếu.

Ngô Công Thái              sinh Văn Tha,Văn Thích,Văn Kinh,Văn Xin,Văn Hích,Văn Xí.

Ngô Duy Tự                  sinh Văn Khi,Văn Mù,Văn Thám,Văn T,Văn Mén,Th  Khuê,

Thị  Thun,Th  Tho,Th  Mơ,Th  Sa.

Ngô Văn  Huy                                                         sinh Văn Chơn,Văn T,Văn Tân,Văn H,Th  Thuần,Th  Tòan,

Thị  Tam,Th  Tut,Th  Em.

Ngô Văn  Chỉ                                                           sinh Văn Hu,Văn Xa,Văn Cho,Văn Mén.

Ngô Duy Dương          sinh Văn L (vt).

Ngô Văn  Chơn                                                       sinh Văn Lâm,Văn Ng,Văn Đóan,Th  Quyên,Th  Hành,

Thị  Nhường,Th  Kiết,Th  Tương,Th  Mai,Th  Bn,Th  Hòe.

Ngô Văn  Kiều                                                         sinh Văn Cốc,Văn Hun,Th  Ging.

Ngô Văn  Sầm              sinh Văn Ty,Văn Lai,Văn Hoan,Văn Mo,Th  Ging,Th  Tut,

Thị  Mùi,Th  Nh,Th  Em.

Ngô Thiên Kế               sinh Văn Đng,Văn Thng,Văn sm,Th  Chi,Th  Đm,Th  Sáu.

Ngô Văn  Quyến                                                      sinh Văn Như.

Ngô Văn  Út                  sinh Văn Thượng,Văn Thân,Th  Hinh.

Ngô Văn  Vinh              sinh Văn Dỏng.

Ngô Văn  Thức             sinh Văn Lp,Văn Hung.

Ngô Văn  Hợi                sinh Văn Mèo,Văn ChuộT.

Ngô Văn  Hóng                                                       sinh Văn Hải,Văn Liên,Văn Con,Văn Si,Th  Hat,Th  Xong.

Ngô Văn  Phổ                sinh Văn Phng,Th  Dõan.

Ngô Văn  Tấn                sinh Th  Huyn.

Ngô Văn  Hiển                                                         sinh Văn Vỹ,Văn H,Văn S,Văn Tho,Văn Nghi,Văn Con,Th  Đnh.

Ngô Văn  Bỉnh                                                         sinh Văn Ch,Văn Bu.

Ngô Văn  Chít                                                         sinh Văn Tiết (vt).

Ngô Văn  Thục              sinh Văn Hoan.

Ngô Văn  Hiệp(Hi)                                                sinh Văn Đây,Ngô Ng,Văn Chí,Văn Ging.

Ngô Công Sương                                                     sinh Công Lê.

Ngô Công Lãnh            sinh Văn Đỗng,Văn Giai,Văn Đ,Th  By,Th  Hc,Th  Thêu,

Thị  No.

Ngô Công Vinh            sinh Văn Lâu,Thị  Thi.

Ngô Công Hề               sinh Công Sách,Văn Khiêm,Chánh Kinh,Văn H,Văn Quý,

Văn Lai,Thị  Th,Th  N.

Ngô Công Uynh                                                      sinh Thị  Xá.

Ngô Công Lội                                                          sinh Văn Chiến,Văn Trường.

Ngô Công Của                                                         sinh Văn Viên,Văn Để,Th  Đinh,Th  Hành.

Ngô Sung                      sinh Ngô Liền,Ngô Đip.

Ngô Công Đấu             sinh Văn Cm,Văn Tòan,Văn Nhành.

Ngô Công Mùi             sinh Văn Xin,Thị  Cu,Th  Lem,Văn Búa,Văn Rìu.

Ngô Công Chược         sinh Văn Khai,Thị  Thng,Th  Qung.

Ngô Công Huân           sinh Văn Gà,Thị  Giao,Th  Kim.

Ngô Văn  Vững             sinh Văn Kiu,Văn Bo,Th  Hơn,Th  Điêu,Th  Thuyn.

Ngô Văn  Sức                sinh Văn Yêm,Th  Sùng,Th  ĐuT.

Ngô Công Nhiều          sinh Văn Sắc,Văn Biên,Văn Lai,Thị  Hu,Th  Đường,Th  Hu.

Ngô Thúc Tuân              sinh Công Phiên.

Ngô Quý Lâm              sinh Công Quyền,Văn Đi.

Ngô Công Hiệu            sinh Văn Nhưng (vt),Văn Đông,Văn Mén.

Ngô Công Đôi               sinh Công Hiểu,Công Mưa,Công Đích,Công Ngộ,Th  Phước,

Thị  Ng,Th  Trước,Th  Liu.

Ngô Công Hòa             sinh Thị  Thit,Th  Cây,Th  Nhánh.

Ngô Công Kiệt              sinh Công Trân,Văn Khóai,Công Lc.

Ngô Công Thân             sinh Công Nghị,Công Duyên,Công Biên,Công Quý,Thị  Ny,

Thị  Hòanh,Th  Sa.

Ngô Công Vượng         sinh Văn Khuê.

Ngô Công Lắm              sinh Công Nhượng,Công Hòa,Công Xuyến.

Ngô Công Môn            sinh Công Học,Công Ni,Th  Húc,Th  Heo.

Ngô Công Sáp              sinh Văn Báu,Thị  Khóai,Th  Dây.

Ngô Văn  Sọan              sinh Văn Sành,Th  Rui,Th  Bến.

Ngô Công Phú              sinh Công Ngốc,Công Tiếu,Công Núc.

Ngô Công Chiếu                                                      sinh Văn Dit,Văn Hóan,Văn Ních,Văn Tròn,Th  Đó,Th  No.

Ngô Công Bẻo                                                         sinh Văn Lượng,Văn Đính,Văn Hi,Th  Ký,Th  Cân,

Thị  Yến,Th  Chí.

Ngô Công Tất               sinh Công ChúT.

Ngô Công Phổ              sinh Văn Diêm,Văn Búa,Văn Rìu,Văn Lim,Văn Méo,

Thị  Lu,Th  Miến,Th  ChúT.

Ngô Công Vân                                                         sinh Văn Địch,Văn Thi,Văn Yên,Văn Niếu,Th  Văng,

Thị  Bin,Th  Ho,Th  Hip.

Ngô Văn  Long              sinh Văn Chung,Văn Truy,Thị  Thn,Th  Vin,Th  Meo.

Ngô Công Trọng                                                      sinh Văn Tá,Văn Xược,Văn B,Văn Quyn,Văn S,

Thị  Đàn,Th  Hi,Th  Dn.Th  Lăng.

Ngô Công Đọat                                                       sinh Văn Ngh,Th  Lc,Th  Du,Thị  Kiến.

Ngô Công Đáo                                                         sinh Văn Bi,Văn Heo,Thị  Hin.

Ngô Công Tùng         sinh Công Hội,Công Hip.

Ngô Công Thu              sinh Văn Bửu,Công Tòan,Th  Thu,Th  Thơ,Th  Thìn.

Ngô Văn  Tứ                  sinh Văn Phu,Văn Thời,Văn ÚT.

Ngô Công Quảng                                                     sinh Văn Sô,Văn Kiết,Văn Ph,Văn Tưu vô t),

Văn Tỏan,Văn Thâm,Văn Thi,Th  Ky,Th  Thái.

Ngô Công Trực                                                        sinh Văn T,Văn Như,Th  Vi,Th  Kha.

Ngô Văn  Trước             sinh Công Dut,Văn Lo,Văn Giã,Văn Mùi,Văn Điu,

Văn Tài,Thị  Chương,Th  Mau.

Ngô Văn  Giai                sinh Văn Cát,Văn Lượng.

Ngô Văn  Vận                sinh Văn Xuân,Văn Sành,Văn Sáu,Văn Dân,

Văn Học,Văn Thi.

Ngô Văn  Bổ                  sinh Văn Hiu,Văn Tiếu,Văn Vinh,Th  B,Th  Tế,Th  Tú.

Ngô Văn  Tử                  sinh Văn Nh (vt),Văn Lai,Văn Hòa,Văn Cc,Th  Chỉ,

Thị  Nhi.

Ngô Văn  Tráng             sinh Văn Kỷ,Văn V,Th  Phước,Th  Hiếu.

Ngô Văn  Chất               sinh Văn Bu,Văn Quỳ,Văn Bm,Văn Giáp,Văn Vò,

Văn Chỉnh.

Ngô Công Viên             sinh Văn Dĩnh,Thị  Úc,Th  Sang và ba trai đu vô t (Văn Hùng,

Văn Hợi,Văn Thi).

Ngô Văn  Diệt                                                         sinh Văn Liu,Văn Mu,Văn Hinh,Th  T.

Ngô Văn  Sừng                                                        sinh Văn Kiết,Văn Tuân,Văn Tuân em (vt),Th  Khâm,Th  Kín.

Ngô Văn  Ấn                sinh Văn Đin,Th  Nht,Th  Thun,Th  Tú.

Ngô Văn  Bình             sinh Văn Dõ (vt).

Ngô Văn  Lộc                sinh Th  Hơn,Th  ThiếT.

Ngô Công Nầy               sinh Công Thùy.

Ngô Công Nò                sinh Công Thung ,Công Liễu.

Ngô Công Điền             sinh Công Lp.

Ngô Văn  Sữa                sinh Văn Du,Văn D,Văn Con,Th  Chút,Th  Phán,Th  Chí.

Ngô Văn  Định              sinh Văn Ty,Văn Cu,Văn Chuột,Văn Mau,Th  Th,Th  Văn.

Ngô Văn  Tiếu               sinh Văn Lâm,Th  Th,Văn Xt,Văn Mt,Th  Xin,Th  Ra,Th  XT.

Ngô Văn  Lúc                sinh Thị  Đó.

Ngô Văn  Bẽo              sinh Văn Kiu,Th  Nòai,Th  Tý.

Ngô Văn  Quý               sinh Văn Phố,Th  Xuân,Th  Phường.

Ngô Văn  Dụ                 sinh Văn Ho,Văn Chít,Văn Tuân,Văn Nh,Th  Ngfh,Th  Mén.

Ngô Văn  Quỳ               sinh Văn Tọai,Văn Túy,Văn Điu,Văn Trác,Văn Út,Th  Sáo,

Thị  Tiếu,Th  Tuyn,Th  Biện.

Ngô Văn  Phụng            sinh Văn Tim,Th  Ty,Th  Em.

Ngô Văn  Cội                sinh Văn Mén,Văn Ngao,Văn Du,Văn Hà,Văn Ni,Th  c.

Ngô Văn  Nghiên         sinh Thị  Thanh,Th  Dương,Th  Minh.

Ngô Văn  Khiêm          sinh Văn Chữ,Văn Mèo,Văn ChuộT.

Ngô Văn  Bích             sinh Văn Dậu,Th  Hi,Th  Xê,Th  Đó,Th  Hàn.

Ngô Đắc Tính                sinh Đc Trích,Th  Bình,Th  Loan,Th  Đã,Th   Mn,Th  Mùi.

Ngô Đắc Bình               sinh Đc Trâu,Th  Cung,Th  Tr.

Ngô Đắc Bình               sinh Đc Sa,Đc Gy,Đc Miêu,Đc Khét,Đc C,Th  Vin,

Thị  Xích,Th  Tu.

Ngô Đắc Công              sinh Đc Kếc Hc,Đc Khut,Th  Hoang,Th  Thun,Th  Duy.

Ngô Đắc Ngh               sinh Đc Tuyn (vt),Đc Đin,Đc Xin,Thị  Tha.

Ngô Đắc Ng                sinh Đc Nghê,Th  Mi.

Ngô Đắc Vng              sinh Đc Tiếu,Đc Ngi,Đc Hâm,Đc Lc,Th  Khước,

Thị  Hnh,Th  Nh,Th  ChúT.

Ngô Đắc Khâm             sinh Đc Chun,Đc Trì,Đc Năm,Th  ChúT.

Ngô Đắc Ó                 sinh Đc Nghnh,Đc Nhc Vn,Đc Mc,Đc Chút,Th  Cô,

Thị  Quýt,Th  Tm,Th  Nh,Th  Xon.

  Đời th 41

 

41  Ngô Văn  Giác            sinh Văn Thể,Văn Mến (vt),Th  Tha,Th  Xây,Th  Bé.

Ngô Văn  Hạnh           sinh Văn Hoan,Văn Tốt (đu vô t).

Ngô Văn  Chút            sinh Thị  Nghim.

Ngô Văn  Thi               sinh Văn Khóa,ba trai vô tự (Văn Cn,Văn Mt,Văn Nhơn),Th  Danh,

Thị  Ký,Th  Tung.

Ngô Văn  Thành          sinh Văn Thuyên (vt),Thị  m,Th  Dung.

Ngô Văn  Vịnh            sinh Văn Dần,Văn Cán,Văn Mi,Th  MóT.

Ngô Văn  Dĩ                sinh Thị  Đường.

Ngô Văn  Chức           sinh Văn Chút,Văn Mính,Văn Ch,Th  Đáo.

Ngô Văn  Nho             sinh Văn Cáo,Thị  Chơn,Th  Thi,Th  Em.

Ngô Văn  Dinh            sinh Văn Hữu (vt),Th  Đãi.

Ngô Văn  Hoặc           sinh Văn Sc,Th  M,Th  Lãm,Th  N.

Ngô Văn  Huyến          sinh Văn San,Văn Đá (c hai vô t),Th  Đãi.

Ngô Văn  Thận            sinh Văn Du,Văn Sanh,Văn Kiếm,Văn Đu,Văn Tham (đu vô t),

Văn Mính,Văn Lý,Văn Út,Văn Nấu,Th  Bôi,Th  Khâm,Th  Hương.

Ngô Văn  Sừng           sinh Văn Tuân,Văn Ty,Văn Vân,Văn Bc (đu vô t),Văn Mc,

Thị  Nhơn,Th  Nghĩa.

Ngô Văn  Hòa             sinh Văn Em,Văn Ninh,Văn Tặc (đu vô t),Văn Được,

Thị  Bường,Th  Lượm.

Ngô Văn  Giá              sinh Văn Phẩm,Văn Hường,Th  Hương.

Ngô Văn  Cưỡng         sinh Văn Sáo.

Ngô Văn  Tọai             sinh Văn Hòe,Th  Cy,Th  La,Th  Út,Th  Gn,Th  Liu,Th  Lý.

Ngô Văn  Thích           sinh Văn Trừng,Văn Tư.

Ngô Văn  Nhã             sinh Văn Luyến,Văn T,Th  Tu.

Ngô Văn  Đạt              sinh Văn Ân,Văn Ý,Th  Thông.

Ngô Văn  Quá              sinh Văn Hợi,Văn Thìn,Th  Tưởng.

Ngô Văn  Trì               sinh Văn Thứ,Văn Thiu,Văn Bi,Th  Mc.

Ngô Văn  Sứu             sinh Văn Nhồng,Văn Chung,Văn Quy,Văn Khá,Văn Đến,Văn Nh,Th  KéT.

Ngô Văn  Liên             sinh Văn Châu.

Ngô Văn  Bính            sinh Văn Ất,Văn Mao,Văn Hiên.

Ngô Văn  Tý                sinh Văn Thiện,Văn Quế.

Ngô Văn  Sơ               sinh Văn Vn,Văn Th (c hai vô t),Th  Vàng.

Ngô Văn  Bơ               sinh Th  Liu.

Ngô Công Nhan          sinh Công Bàn.

Ngô Công Tấn             sinh Công Đông,Công Li (vt).

Ngô Công Kiệt            sinh Công Méo.

Ngô Công Lẫm            sinh Công Dư,Th  ha,Th  Vn.

Ngô Công Lúa             sinh Công Nầy,Công Lái ,Công Thuyn,Công Ti (c bn vô t),

Công Sào.

Ngô Công Hiệp           sinh Công Hòa.

Ngô Văn  Khêu           sinh Công Thích,Văn Hoặc,Văn Kiếm,Th  Héo,Th  Thơm,Th  Lng.

Ngô Văn  Đuốc           sinh Ngô L (mt tích),Th  Chuyn,Th  Mèo.

Ngô Văn  Thắng          sinh Văn Vng,Văn SéT.

Ngô Văn  Chức           sinh Văn Phn,Văn Trâu,Th  Bò,Thị  By,Th  Cái,Th  Nai.

Ngô Văn  Hướng        sinh Văn Thơ,Th  Mùi.

Ngô Công Đích           sinh Văn Phiến,Th  Tuyn.

Ngô Công Giáo             sinh Công Thự,Th  Lai,Th  Hi.

Ngô Công Thại              sinh Văn Ngân,Văn Minh,Văn Thước,Văn Cường,Thị  Mai,Th  Quế.

Ngô Công Sành             sinh Văn Sọan,Văn Sui,Th  Du.

Ngô Công Lý                sinh Thị  Ngc.

Ngô Văn  Nhã               sinh Văn Vằn,Th  Đin,Th  Nuôi,Th  Mi.

Ngô Văn  Khởi              sinh Văn Tâm,Văn H,Văn Lân,Th  San,Thị  Th,Th  Như,Th  Nhiên.

Ngô Văn  Mù                sinh Văn Kinh,Thị  Xâu,Th  Xách,Th  Xít,Th  Nguyên,Th  Nh,

Thị  Khai,Th  Tiếu.

Ngô Văn  Thám             sinh Văn Em,Thị  Nhơn,Th  Đãi,Th  Giá,Th  Duyên.

Ngô Văn  Tử                 sinh Văn Kích.

Ngô Văn  Tân                 sinh Ngô Câu.

Ngô Văn  Hỷ                 sinh Văn Đ (phân chi Plâycu).

Ngô Văn  Lâm               sinh Văn Bổ,Văn Giao,Ngô Bi,Th  H.

Ngô Văn  Ngộ                sinh Văn Ng,Th  Chút,Th  Đnh.

Ngô Văn  Đóan             sinh Văn Mạnh,Văn Tng.

Ngô Văn  Cốc               sinh Văn Quy,Văn Phng.

Ngô Văn  Huấn             sinh Văn Hun,Văn Luyến,Th  Th,Th  Thìn,Th  Bé,Th  Tôm,Th  Tép.

Ngô Văn  Lai                 sinh Văn Thiệt,Văn Phm,Văn Côn.

Ngô Văn  Đổng             sinh Ngô Tích,Ngô Lưu,Ngô Lc,Ngô Dò,Ngô Vàng,Ngô Vnh,

Thị  Kit,Th  Mai.

Ngô Văn  Thống            sinh Ngô Cán.

Ngô Văn  Như               sinh Th  Kiến.

Ngô Văn  Thượng         sinh Ngô Nuôi,Ngô Mc,Th  dày.

Ngô Văn  Lập                sinh Văn Lp.

Ngô Văn  Hung             sinh Văn Kiểm,Văn TT.

Ngô Văn  Chuột            sinh Ngô B,Ngô Thà,Th  Thc,Th  Mùi.

Ngô Văn  Vỹ                 sinh Văn Mo,Văn Thut,Ngô S,Văn Xin,Th  Du,Th  Nh.

Ngô Văn  Đây               sinh Ngô Xé,Thị  Huy,Th  May,Đc Thanh,Đc Thân (vt),

Thị  Hnh,Th  Phước,Th  Tâm.

Ngô Ngộ                        sinh Ngô Đnh,Ngô Thiêm (Ls.),Xuân Nhĩ,Th  Bình.

Ngô Chí                          sinh Ngô Thắng,Thành Tài,Ngô Thạnh,Đc Dưc Dinh,Th  Xuân,

Thị  Thu,Th  Nguyn,Th  Ước.

Ngô Giăng                     sinh Ngô Khái,Quang Thành,Ngô Khá,Thị  Thương,Th  Th.

Ngô Sang                       sinh Thị  Mãn,Th  Lượm.

Ngô Liền                        sinh Ngô Tích,Ngô Pho,Thị  Ưng,Th  Thi.

Ngô Điệp                       sinh Ngô Đip.

Ngô Công Lê                 sinh Công Sách,Văn Giai,Thị  Hiếu.

Ngô Văn  Dai                sinh Văn Do,Văn Luân,Ngô Tháo.

Ngô Văn  Trác               sinh Văn Trực,Văn Ch,Văn Din,Văn Thâm,Văn Liêu,

Thị  Tung,Th  Tương,Th  Thâm.

Ngô Văn  Đủ                 sinh Văn Chí,Th  Chánh,Th  Hi,Th  Hat,Th  Tâm,Th  Kế.

Ngô Văn  Lâu                sinh Thị  Lâu,Th  Đài,Ngô L.

Ngô Văn  Khiêm           sinh Văn Đạt,Văn Vin,Ngô Đăng,Th  N,Th  Vn,

Thị  Thi,Th  Xin,Th  Nim.

Ngô chánh Kinh            sinh Văn Huấn,Th  Bá,Th  Thai,Th  Giăng.

Ngô Văn  Hộ                 sinh Văn Vân,Công Đam,Văn Cn,Th  Vn,Th  Rui.

Ngô Văn  Quy               sinh Văn Mậu,Văn Thun.

Ngô Văn  Cẩm              sinh Văn Cẩm,Hu Đin,Duy Trnh,Kiêm Giám,Th  Tù,Th  Chp.

Ngô Văn  Xin                sinh Văn Tuyển,Văn Đó,Th  Cái.

Ngô Văn  Gà                 sinh Văn Thâm,Văn Liễu.

Ngô Văn  Kiều              sinh Văn Luôn ,Văn Còn,Văn Mi,Văn Cũ,Văn Vu,Th  Thi,

Thị  Thân,Th  Len,Th  Luc,Th  L.

Ngô Văn  Bẻo             sinh Văn Ng,Văn Tý,Văn Mo,Th  Hi,Th  Dn,Th  Thìn,

Thị  Mùi.

Ngô Văn  Yêm              sinh Thị  Phn,Th  Chc,Th  Thit,Th  Thêm.

Ngô Văn  Biên              sinh Văn Chút,Thị  K,Th  Phi,Th  Dn.

Ngô Văn  Lai                 sinh Công Xin,Công Bèn,Văn Nuôi,Văn Xe,Văn Miên,Thị  Cân,

Thị  Tha,Th  Hành.

Ngô Công Phiên            sinh Ngô Cả (vt),Ngô Lãm,Ngô Diễn,Văn Út,Th  Pht,

Thị  Sc,Th  Thòan,Th  Mi,Th  Nghip.

Ngô Văn  Đông             sinh Văn Mẹo,Văn Ký,Văn Gy,Th  Qua,Th  Bi,Th  Kiu,

Thị  Cúc.

Ngô Văn  Mén               sinh Văn Đó,Văn Cư,Văn Cò,Văn Chiêm,Th  Hun,Th  Thi,

Thị  Nga,Thị  By,Th  Thng,Th  ÍT.

Ngô Công Lạc               sinh Văn Nhung,Công Hoan,Ngô Phúng,Th  Bt,Th  Tng,

Thị  Huyn,Th  Luân,Th  Hun.

Ngô Công Nhượng       sinh Văn Núi,Văn Sơn,Văn Thuyn,Th  Nhượng,Th  Hi,

Thị  Hà,Th  Kiu,Th  Nh,Th  Tam.

Ngô Công Hòa              sinh Thị  Hòa,Th  Có.

Ngô Công Xuyến          sinh Văn Khi,Văn Nhì,Văn T,Văn Tương,Văn Hương,

Thị  Xuyến,Th  Đông,Th  Dư.

Ngô Công Học              sinh Văn Quyn,Văn Sai,Văn Xách,Văn Mnh,Văn Diêu,

Thị  Út,Th  âm,Th  S,Th  Nghé.

Ngô Văn  Bán               sinh Văn Đông,Văn Dần,Văn Xích,Văn Th,Th  Hùynh,

Thị  Mai,

Ngô Công Sử                sinh Văn Khai,Văn Chù,Văn Mau,Th  Thiết,Th  Cn,

Thị  Lân,Th  Minh.

Ngô Văn  Xáng             sinh Văn Mọi,Th  Lun,Th  Hiếu.

Ngô Văn  Hóan             sinh Văn Cô,Văn Thị ,Văn Knh,Văn Được,Văn Cái,Văn Bnh,

Thị  Rn.

Ngô Văn  Ních               sinh Ngô Tùng.

Ngô Văn  Lương           sinh Văn Thìn,Văn Cơ (vt).

Ngô Văn  Đính              sinh Văn Chính,Văn Đính,Thị  Đóng.

Ngô Văn  Búa               sinh Văn Thi,Văn Hoan,Văn Thị ,Th  Xin.

Ngô Văn  Riều              sinh Văn Lun,Văn Nuôi (c hai vô t).

Ngô Văn  Địch              sinh Văn Nghi,Văn Trung (vt),Văn Dung,Thị  Dự,Th  Trinh,

Thị  Con,Th  ChúT.

Ngô Văn  Yên               sinh Văn Hòai (vt),Văn Như,Ngô Truyn,Văn Du,Văn Tut,Văn Hi,

Văn Sẻ,Th  Đo,Th  Nghĩa.

Ngô Văn  Truy              sinh Văn Cho,Văn Hóa,Thị  Lê.

Ngô Văn  Tá                  sinh Văn Phó,Văn Do,Văn Tọai,Th  Thân.

Ngô Văn  Xước             sinh Văn Huynh,Văn Mãn,Văn Cn,Th  Quy,Th  Hi,Th  Tiu.

Ngô Văn  Bố                 sinh Văn Khai,Văn Chước,Văn Thng,Th  Én,Th  Đãi.

Ngô Văn  Sữa                sinh Văn Tam,Văn Búa,Văn Ph,Văn T,Văn Lục,Văn Ng.

Ngô Văn  Nghề             sinh Th  Ngh,Th  Thi,Th  Mi.

Ngô Văn  Bị                  sinh Th  Em,Văn Liêm,Th  Mo.

Ngô Văn  Hội                sinh Văn Hi (vt).

Ngô Văn  Hiệp                                                         sinh Văn Niệm.

Ngô Văn  Tòan             sinh Văn Tòan,Văn Khóa,Thị  Sc,Th  Em,Th  Con.

Ngô Văn  Tỏan             sinh Ngô Đm,Ngô Kỳ,Ngô Năm,Ngô Trân,Ngô Du,Văn Liên,

Thị  Lp,Th  By,Th  Điu.

Ngô Công Duật             sinh Công Thơ.

Ngô Văn  Lọ              sinh Văn Anh,Văn Hòai,Th  Diên,Th  Lm,Th  Tường,Th  Tân,

Văn Chí,Thị  Loan,Ngô Tiêu,Ngô Đc ,Ngô Cư,Ngô Đáo,

Thị  Đương,Th  Vân,Th  Sáu,Th  Cưỡng,Th  Đ.

Ngô Giả                         sinh Ngô Ban,Ngô Ba,Ngô Xuân,Th  Gi,Th  Đ,Th  Hương.

Ngô Mùi                        sinh Thị  Mùi.

Ngô Điểu                       sinh Th  Đip.

Ngô Tài                          sinh Ngô Đầu,Ngô Tu,Th  Liên,Th  ÚT.

Ngô Văn  Cát                                                           sinh Ngô Ngoạn.

Ngô Thi                         sinh Ngô Điệp,Ngô Sách,Th  Khái,Th  Cht,Th  Thơm.

Ngô Dân                        sinh Thị  Dân,NgôBán,Th  Mua.

Ngô Học                        sinh Th  Hc,Bá Tha,Bá Hùng (vt).

Ngô Văn  Hiệu              sinh Văn Ky (vt),Văn Liễu,Văn S ,Th  Hi.

Ngô Văn  Tiếu               sinh Văn Diết,Văn Cn,Văn Ba.

Ngô Văn  Vinh              sinh Văn Duật,Văn Con,Th  Cước.

Ngô Văn  Lai                 sinh Văn Thiệu (vt).

Ngô Văn  Cục                sinh Th  Dung,Th  Cái.

Ngô Văn  Kỷ                  sinh Văn Quát,Văn Tác,Th  Hào,Th  Mương.

Ngô Văn  Phó                sinh Văn Nhự,Văn L,Văn Hoch,Th  Théo.

Ngô Văn  Chỉnh             sinh Văn Tn,Văn Mao (vt),Th  T.

Ngô Văn  Dĩnh               sinh Văn Liên (vt),Thị  Khâm.

Ngô Văn  Liễu                sinh Văn Lc,Văn Đáo,Văn Đinh,Văn Thán (c bn vô t),

Văn Lực,Ngô Ti,Th  Thư,Th  Qung.

Ngô Văn  Mậu                sinh Văn Đa.

Ngô Văn  Dinh               sinh Văn Dần,Văn Đi,Văn Trước,Văn Được,Văn Xuân,Văn Quyến.

Ngô Văn  Khét                sinh Ngô Mính.

Ngô Văn  Lam                sinh Ngô Thuẫn.

Ngô Văn  Điền                sinh Văn Được,Văn Tâm,Th  Đin,Th  Ni.

Ngô Văn  Dậu                 sinh Văn Túy,Văn Mưu,Văn Trí,Th  Ký,Th  S.

Ngô Văn  Dự                   sinh Ngô Vin,Th  Sa,Th  Năng,Th  Cn.

Ngô Văn  Ty                   sinh Ngô Ngự,Ngô Sùng,Ngô Hà,Văn i.

Ngô Văn  Cu                   sinh Thị  Môn.

Ngô Văn  Lâm                sinh Thị  Thu.

Ngô Công Thùy             sinh Công Tọai,Công Hong,Th  Bn,Th  Biên.

Ngô Công Thung           sinh Công Đợi,Công Phước,Công Danh,Công Tài.

Ngô Công Lập               sinh Công Hiếu,.

Ngô Công Tuân             sinh Ngô Cần,Th  Thư,Th  Cái,Th  Đây,Th  Nhã.

Ngô Công Trác              sinh Ngô Phương,Th  Th,Th  Đ.

Ngô Văn  Tiềm               sinh Văn Chiêm,Th  Cái.

Ngô Văn  Khai               sinh Văn Khai,Thị  Tâm.

Ngô Văn  Nội                 sinh Thị  Giang.

Ngô Văn  Mèo               sinh Thị  Tá.

Ngô Văn  Chuột             sinh Th  Li.

Ngô Văn  Dậu              sinh Văn Dĩnh,Văn Dc,Văn Đa,Văn Thiu.

Ngô Đắc Trích               sinh Đc Trâu,Đc Long,Th  Phng,Th  T.

Ngô Đắc Trâu                sinh Đắc Lun,Đc Đó,Đc Vn,Th  Li.

Ngô Đắc Sa                 sinh Đc Chut (vt),Đc Mò,Đc Hó,Đc Dĩnh,Th  Tù,Th  Hiếu,

Thị  Mén,Th  ChúT.

Ngô Đắc Miu               sinh Th  Lang,Th  Hu.

Ngô Đắc Khét               sinh Đc Hi,Đc Dit,Th  Thìn.

Ngô Đắc K                  sinh Đc Ho,Đc Dung,Đc Mèo,Th  K,Th  Ai.

Ngô Đắc Hc                sinh Đc Mèo,Đc Mu,Đc Chút,Đc Chĩnh,Th  Li.

Ngô Đắc Khut             sinh Đc Chân,Đc Liên (c hai vô t),Đc Nuôi.

Đắc Liu,Đc Nhc Đến.

Ngô Đắc Din               sinh Đ