Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 417497
Số người online: 263

Họ Ngô - Làng Mỹ Xá xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên

03/07/2013

1  Cụ Ngô Hoằng                 Thuộc dòng Ngô Thì -Tả Thanh Oai,thiên cư thành một chi

ở đây,chưa rõ là con Cụ nào ở Tả Thanh Oai.

2  Cụ Ngô Lạch                                 sinh Ngô Quyên,Ngô Uyên,Ngô Hùng

3  Cụ Ngô Quyên                   sinh Ngô Hiếu,Ngô Tích,Ngô Đĩnh

Cụ Ngô Uyên                     sinh Ngô Nghĩa,Ngô Kếnh,Ngô Sỹ

4  Cụ Ngô Đĩnh                      sinh Ngô Uyển,Ngô Luyện,Ngô Huyên

Cụ Ngô Hiếu                      sinh Ngô Phùng,Ngô Huy,Ngô Chi

Cụ Ngô Tích                       sinh Ngô Khâu

 

5  Cụ Ngô Luyện                               sinh Ngô Diện,Ngô Thâm,Ngô Đẩu

Cụ Ngô Uyển                     sinh Ngô Uẩn,Ngô Tấn,Ngô Hanh

Ngô Huyên                        sinh Ngô Tụy,Ngô Thành,Ngô Lực,Ngô Lượng

Ngô Phùng                         sinh Ngô Kỳ,Ngô Lư

Ngô Huy                            sinh Ngô Trũy,Ngô Súy

Ngô Chi                              sinh Ngô Bảo,Ngô Yến

 

6  Ngô Thành                         sinh Ngô Bang

Ngô Lượng                        sinh Ngô Bằng

Ngô Kỳ                              sinh Ngô Đó,Ngô Ngưng

Ngô Diện                            sinh Ngô Ngư

Ngô Thâm                           sinh Ngô Thẩm

Ngô Đẩu                             sinh Ngô Niết

Ngô Uẩn                             sinh Ngô Ích,Ngô Kích

Ngô Tụy                              sinh Ngô Tuy,Ngô Toa,Ngô Hoa,Ngô Lực

Ngô Lư                               sinh Ngô Vịnh,Ngô Nâng,Ngô Tựa

Ngô Trũy                             sinh Ngô Thùy

Ngô Súy                              sinh Ngô Tước,Ngô Hồng

Ngô Bảo                              sinh Ngô Dụ

Ngô Yến                             sinh Ngô Tư,Ngô Quỳnh,Ngô Tân,Ngô Ngọan

 

7 Ngô Ngư                             sinh Ngô Trang,Ngô Bệ

Ngô Thẩm                           sinh Ngô Hòe,Ngô Trúng

Ngô Bằng                            sinh Ngô Phượng,Ngô Phi,Ngô Tuấn,Ngô Sơn

Ngô Bang                            sinh Ngô Khuyến,Ngô Khích,Ngô Ngoan,Ngô Huy

Ngô Niết                             inh Ngô Chiều,Ngô Bính,Ngô Tỉnh

Ngô Ích                               sinh Ngô Thao,Ngô Hải,Ngô Tĩnh

Ngô Kích                            sinh Ngô Ý

Ngô Tuy                              sinh Ngô Khúc

Ngô Toa                              sinh Ngô Quế

Ngô Vịnh                            sinh Ngô Chuyển,Ngô Kiêu

Ngô Ngưng                         sinh Ngô Đại

Ngô Đó                               sinh Ngô Bình,Ngô Yên

Ngô Thùy                            sinh Ngô Trường

Ngô Hồng                           sinh Ngô Thanh ,Ngô Động

Ngô Tước                            sinh Ngô Thạch,Ngô Quỳ

Ngô Dụ                               sinh Ngô Tài,Ngô Dân,Ngô Miên

Ngô Ngọan                         sinh Ngô Hưng,Ngô Bình,Ngô Minh

Ngô Tân                              sinh Ngô Mạc

Ngô Quỳnh                         sinh Ngô Tuấn,Ngô Tiền,Ngô Đinh,Ngô Hiệp

Ngô Tư                                sinh Ngô Từ,Ngô Khoa

 

8  Ngô Trang                          sinh Ngô Thắng,Ngô Thiệu,Ngô Nghĩa

Ngô Hòe                             sinh Ngô Hiến

Ngô Bính                             sinh Ngô Hưng,Ngô Tinh

Ngô Tuấn                            sinh Ngô Thành

Ngô Sơn                              sinh Ngô Tĩnh

Ngô Thao                            sinh Ngô Đức,Ngô Sinh, Ngô Động,

Ngô Hải                              sinh Ngô Trung

Ngô Tĩnh                             sinh Ngô Tài,Ngô Tập

Ngô Ý                                 sinh Ngô Hậu,Ngô Phúc

Ngô Khúc                           sinh Ngô Trực,Ngô Tòan,Ngô Quyền

Ngô Khuyển                       sinh Ngô Khởi

Ngô Khích                          sinh Ngô Văn

Ngô Việt                             sinh Ngô Điệp

Ngô Thế                              sinh Ngô Phú,Ngô Cương,Ngô Thọai,Ngô Thịnh

Ngô Lụ                                sinh Ngô Việt,Ngô Nguyên,Ngô Tuân

Ngô Bằng                            sinh Ngô Thăng

Ngô Cưa                             sinh Ngô Thế,Ngô Cựa,Ngô Cư

Ngô Năng                           sinh Ngô Thìn,Ngô Đông,Ngô Loan

Ngô Động                           sinh Ngô Đông

Ngô Thanh                          sinh Ngô Hùng

Ngô Quy                             sinh Ngô Quang,Ngô Quảng

Ngô Miên                            sinh Ngô Việt

Ngô Dân                             sinh Ngô Xô,Ngô Xe

Ngô Tài                               sinh Ngô Chinh

Ngô Minh                            sinh Ngô Mai

Ngô Hưng                           sinh Ngô Trà

Ngô Hiệp                            sinh Ngô Tùng

Ngô Tiền                             sinh Ngô Tòan

Ngô Khoa                           sinh Ngô Tỏan

Ngô Phiếu                           sinh Ngô Phẩm,Ngô Phù

Ngô Lạc                              sinh Ngô Hậu,Ngô Hưng

Ngô Kiêu                            sinh Ngô Hưng

Ngô Đại                              sinh Ngô Hậu

Ngô Yên                             sinh Ngô Biến,Ngô Động

Ngô Bình                            sinh Ngô Thanh,Ngô Lộc

Ngô Trường                        sinh Ngô Lạc,Ngô Phiếu

 

 

9  Ngô Thắng                         sinh Ngô Năm

Ngô Thiệu                           sinh Ngô Chiến

Ngô Đức                             sinh Ngô Đông,Ngô Sơn

Ngô Sinh                             sinh Ngô Long,Ngô Giang

 

 (Tư liệu sưu tầm tính đến 1996)

Gửi bởi webmaster