Thứ hai, 02/07/2012, 13:48:46 GMT+7
Danh mục
Họ Ngô

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 417347
Số người online: 113

Họ Ngô- Mỹ Độ huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang

03/07/2013

Thủy tổ Ngô Đức Thống: vốn người làng Đồng Lâm tỉnh Sơn Tây,nay thuộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội,gặp lúc biến cố tìm đến nơi sơn cùng thủy tận là Mỹ Cầu xóm Gốc Thị thôn Tự Lực định cư lại đó. Vào khỏang thời nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê,ước vào năm 1563.

2       Ngô Đức Kỳ

2        Ngô Đức Cương

3        Ngô Đức Tự

4        Ngô Đức Hy                    (1668-…),dời về Mỹ Độ,sinh hai trai Ngô Trị,Ngô Phúc Thuần

 

5    Ngô Trị                             Tiên tổ Chi trưởng,lấy chữ lót Ngô Trí,ở trong làng.

 

5        Ngô Phúc Thuần              Tiên tổ chi thứ,ở ngòai phố,lấy chữ lót Ngô Hữu.Bà họ Trịnh

sinh Ngô Phúc Thịnh

 

6        Ngô Phúc Thịnh               bà họ Hòang sinh Ngô Hữu Bằng

7    Ngô Hữu Bằng                bà họ Ngô, sinh Ngô Hữu Tòan (tức Hữu Quỳnh)

8    Ngô Hữu Quỳnh              sinh khỏang triều Lê Cảnh Hưng,Cai tổng.

Bà họ Phan ,sinh

Ngô Hữu Sở ,Ngô Hữu Hổ tự Trúc Thành,

Ngô Hữu Phả tự Phúc Chính.

 

Từ đây chi họ Ngô Hữu lại phân làm 2 chi:

 

9   Ngô Hữu Hổ                                 thay Trưởng,bà họ Phan sinh 5 trai :

Ngô Hữu Trực,Ngô Hữu Phố,Ngô Hữu

Đối, Ngô Trực Mỹ,Ngô Hữu Đông (hai người sau mất sớm),

và ba gái.

10   Ngô Hữu Phả                  Bà cả họ Lương,bà thứ họ Nguyễn,sinh 8 trai 3 gái.

Hai trai mất sớm,còn sáu ngừơi thành sáu chi:

 

11                    Ngô Hữu Phổ             Ngô Hữu Trạch                      Ngô Hữu Đôi

Ngô Hữu Khải           Ngô Hữu Riềm                      Ngô Hữu Bổn

 

12                   Ngô Hữu Khóat          Ngô Hữu Chất                                   Ngô Hữu Chan

Ngô Hữu Ô                 Ngô Hữu Túy                                    Ngô Hữu Thuật

Ngô Hữu Nhự            Ngô Hữu Trứ                         Ngô Hữu Hanh

Ngô Hữu Dực                        Ngô Hữu Viện

 

13                   Ngô Hữu Hiệp  (1860)           Ngô Hữu Kim                                    Ngô Hữu Quỹ

Ngô Hữu Tiền (1873-1949)    Ngô Hữu Thuyết                     Ngô Hữu Tình

Ngô Hữu Thực           Ngô Hữu Lợi                                     Ngô Hữu Thốc

Ngô Hữu Xứ              Ngô Hữu Lung                                  Ngô Gia Chăn

Ngô Hữu Đinh            Ngô Hữu Đương                               Ngô Hữu Sọan

 

14                  Ngô Hữu Dõan            Ngô Hữu Di                           Ngô Hữu Kiên (1885-1962)

Ngô Hữu Đường         Ngô Hữu Viễn                       Ngô Hữu Giám

Ngô Hữu Khảo             Ngô Hữu Tụ                         Ngô Hữu Phồn,Ls 1947

Ngô Hữu Xiểm             Ngô Hữu Phong                   Ngô Hữu Lưu

Ngô Hữu Dĩ                  Ngô Hữu Phác                      Ngô Hữu Kỷ

Ngô Hữu Hy                 Ngô Hữu Lạp                           Ngô Hữu Liêm

Ngô Hữu Khiên           Ngô Hữu Đẩu                        Ngô Hữu Lũng

Ngô Hữu Diệm             Ngô Hữu Điểm                     Ngô Hữu Nghê

Ngô Hữu Dị                 Ngô Hữu Chung (Dung)       Ngô Hữu Trang

Ngô Hữu Thân             Ngô Hữu Mùi                        Ngô Hữu Cứu

Ngô Hữu Thoa             Ngô Hữu Thao                      Ngô Hữu Chúc

 

Ở đời 14 có 33 người,sang đời 15 thành 56.Ngòai ra còn một số đi vào Nam hoặc ra nước ngòai từ sau 1954 nên không rõ để ghi được đầy đủ,phần dưới đây chủ yếu là ở phía Bắc.

 

15               Ngô Hữu Chấp(1900-1968)         Ngô Hữu Bổng                      Ngô Hữu Hịch

Ngô Hữu Cừ                   Ngô Hữu Diệp                       Ngô Hữu Ngà

Ngô Hữu Thá                  Ngô Hữu Thế                         Ngô Hữu Biền

Ngô Viết Khánh                         Ngô Thúc Doanh                   Ngô Hữu Quyên

Ngô Viết Thu                  Ngô Phi Tấn                           Ngô Hữu Kỳ

Ngô Hữu Long               Ngô Hữu Lóat (sinh 1934)                Ngô Hữu Diễn

Ngô Hữu  Ninh               Ngô Hữu Chiến                     Ngô Hữu Chiêm

Ngô Hữu Uồng                      Ngô Hữu Nguyên      Ngô Hữu Chinh (sinh 1950)

Ngô Hữu Thu                 Ngô Điền Tuấn                      Ngô Hán Siêu

Ngô Gia Ung                  Ngô Gia Trung                       Ngô Hữu Khai

Ngô Hữu Đức                 Ngô Hữu Phương                  Ngô Hữu Nhâm

Ngô Hữu Thái                 Ngô Hữu Thiết                       Ngô Hữu Bình

Ngô Hữu Thai                 Ngô Hữu Chiến                     Ngô Hữu Chuyển

Ngô Hữu Thọ                  Ngô Hữu Giang                    Ngô Hữu Tỵ

Các dòng phát triển tiếp đến nay(tính đến 1996)

Đời 16                  có    93 người

17                          56

18                          16

Tính cả 4 đời cùng chung sống ở năm 1996 tổng cộng 200 suất đinh,trên 400 nhân khẩu,chỉ riêng ở một chi phân từ đời thứ 7,và cũng chỉ mới ghi được riêng số người ở phía Bắc.

Gửi bởi webmaster